Tag: โปรแกรม

ERP (Enterprise Resource Planning) คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

โปรแกรม ERP เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงาน จัดการข้อมูล และระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ธุรกิจทุกรูปแบบสามารถประสบความสำเร็จทัดเทียมกับธุรกิจใหญ่ ๆ ...

Read more

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป…ตัวช่วยในการบันทึกบัญชีสำหรับ SME

ปัจจุบัน ธุรกิจ SME เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นัก และเจ้าของธุรกิจมักทำหลายอย่างด้วยตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เช่น การทำบัญชี ซึ่งหลายๆ ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest