Tag: สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คืออะไร? สิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

คนที่ทำงานหนักมาหลายปีก็คงวาดฝันถึงชีวิตหลังวัยเกษียณที่สุขสบาย แต่ทั้งนี้ชีวิตหลังวัยเกษียณจะสุขสบายหรือต้องประหยัดขึ้นอยู่กับการเก็บออมเงินในช่วงวัยทำงาน โดยเฉพาะสำหรับลูกจ้างของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีสวัสดิการด้านบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณอายุเหมือนข้าราชการ การออมเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณถือเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ลูกจ้างได้ออมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณนั่นเอง   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ...

Read more

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คืออะไร? สิทธิประโยชน์ที่คนที่มีรายได้น้อยควรรู้

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เงินไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางคนอาจยังไม่รู้ว่ารัฐบาลได้มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทำให้สามารถนำมาใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคต่างๆ ได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง ...

Read more

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ที่คนวัยหลังเกษียณควรรู้

ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณ เป็นวัยที่มักจะพักผ่อนอยู่กับลูกหลานที่บ้าน หรือทำงานอดิเรกต่างๆ ที่อยากทำอย่างเต็มที่หลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปี แต่ทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่ายา ค่าที่พักอาศัย ...

Read more

ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ควรรู้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำประกันส่วนตัวเอาไว้ ไม่ว่าจะประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิ์ประกันสังคมได้ในกรณที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา โดยประกันสังคมเป็นสิ่งที่ลูกจ้างที่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อจะได้รับหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงกลับมา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์ ก็สามารถส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองได้เช่นกัน ...

Read more

การคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

ใครที่อายุมากกว่า 18 ปีและทำงานแล้วแต่ยังไม่เคยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควรศึกษาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะทุกคนที่รายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือคนที่อายุมากกว่า 18 ปีแล้วรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเช่นกัน โดยต้องยื่นภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดมา ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest