Tag: จัดหางาน

รูปแบบการสรรหาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฐานการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย ซึ่งอาจจะไม่เทียบเท่ากับประเทศจีน แต่หากมองในแง่ของการตั้งโรงงานแล้ว ประเทศไทยถือเป็นแหล่งที่น่าลงทุนอยุ่ไม่น้อย สิ่งที่พบเจอในปัจจุบันนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจอาจเริ่มซบเซาลงไปบ้าง แต่การหาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ดี ความต้องการหาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ...

Read more

รูปแบบการสรรหาพนักงาน Part Time และการจ้างงาน

การหาพนักงาน Part Time ถือเป็นการจ้างงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องบุคลากรได้อย่างหนึ่งสำหรับนายจ้าง โดยบุคคลทั่วไปแล้วการทำงาน Part Time หรืองานพิเศษถือเป็นการหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างนิสัยการทำงานที่ดี ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest